Privatumo politika
Internetinis puslapis www.watalook.lt (toliau – Watalook) yra įsipareigojęs gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šiuo tikslu Watalook Jums teikia šį privatumo pranešimą, kuriuo apibrėžia įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti Jūsų privatumą, taip pat paaiškina, kaip Watalook renka, naudoja ir saugo (tvarko) Jūsų asmens duomenis bei kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas, t. y. Jūs.
1. SĄVOKOS :
1.1. Puslapis
– grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;
1.2. Mobilioji aplikacija (angl. App)
– taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.lt programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;
1.3. Puslapio savininkas
– UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai - Lietuvos Respublika, Kauno m. sav. Kauno m., Maironio g. 26B.
1.4. Asmuo
– fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų įgalioti atstovai (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
1.5. Lankytojas
– Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje;
1.6. Registruotas lankytojas
– Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;
1.7. Paslaugų teikėjas
- Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį, reklamuoti teikiamas grožio paslaugas ir (ar) administruoti savo grožio specialistus, taip pat teikiamų paslaugų administravimo įrankiais Puslapyje;
1.8. Registracijos tipas
– registracijos Puslapyje pobūdis, nuo kurio priklauso Asmeniui prieinamų Puslapio paslaugų apimtis ir kurį Asmuo, priklausomai nuo savo poreikių, pasirenka registracijos Puslapyje metu.
1.9. Asmeninis puslapis
– Asmens registracijos Puslapyje metu sukurtas Asmeninis puslapis, kuris priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo gali būti skirtas arba užsakyti grožio paslaugas, arba siūlyti grožo paslaugas, arba administruoti savo grožio specialistus; aplikacijoje;
1.10. Klientas
– Asmuo, kuris užsiregistravo Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs Registracijos tipą “Klientas” ir šios registracijos pagrindu yra susikūręs asmeninį puslapį, skirtą ieškoti ir užsakyti grožio paslaugas;
1.11. Grožio specialistas
– Asmuo, kuris užsiregistravo Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs Registracijos tipą “Grožio specialistas” ir šios registracijos pagrindu yra susikūręs asmeninį puslapį, skirtą reklamuoti ir siūlyti teikiamas grožio paslaugas;
1.12. Grožio salonas
– Asmuo, kuris užsiregistravo Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs Registracijos tipą “Grožio salonas” ir šios Registracijos pagrindu yra susikūręs asmeninį puslapį, skirtą reklamuoti ir administruoti savo specialistus, teikiančius grožio paslaugas.
1.13. Cardinity
– UAB „Click2Sell“, įmonės kodas 300110581, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva, teikianti Cardinity paslaugas Puslapio savininkui, Paslaugų teikėjui ir Registruotam lankytojui;
1.14. Cardinity paslaugos
– mokėjimo apdorojimo paslaugos, kurias Cardinity teikia Puslapio savininkui ir Paslaugų teikėjui, įskaitant paslaugas, leidžiančias Puslapio savininkui priimti mokėjimus iš Paslaugų teikėjų;
1.15. Paslaugos
– grožio paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų grožio paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos, kurias teikia Puslapio savininkas Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje. Šios Privatumo politikos prasme, Puslapyje teikiamos Paslaugos apima visus ir bet kokius Puslapio Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą ir bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.
1.16. Paskyra
– Puslapio nuoroda atitinkamame interneto puslapyje;
1.17. Partneriai
– yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Puslapio savininkas bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Cardinity;
1.18. Slapukas
– nedidelis failas, kuris siunčiamas į naudojamą įrenginį, bet kuriam Asmeniui besilankant Puslapyje;
1.19. Naršyklė
– programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
1.20. Asmens duomenys
– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
1.21. Asmens duomenų gavėjas
– juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
1.22. Privatumo
– šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Puslapiu;
1.23. Puslapio administratorius
– už Puslapio administravimą atsakingas asmuo;
1.24. Interneto protokolo (IP) adresas
– -kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris.
1.25.
Kitos šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Puslapio Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS :
2.1.
Puslapio Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ir Puslapyje teikiamomis Paslaugomis.
2.2.
Ši Privatumo politika skirta supažindinti Puslapio Lankytojus, Registruotus lankytojus ir Paslaugų teikėjus su Puslapio savininko vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir reglamentuoja pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo Puslapyje principus ir tvarką.
2.3.
Puslapio Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai laikomi susipažinę ir sutikę su šia Privatumo politika, kai jie patvirtina savo sutikimą su Privatumo politika registruodamiesi Puslapyje, arba kai jie patvirtina savo sutikimą naudodamiesi atitinkamomis Puslapio Paslaugomis. Puslapio Lankytojai su šia Privatumo politika gali susipažinti bet kuriuo metu Puslapyje, taip pat šį dokumentą gali bet kada parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačio Puslapio.
2.4.
Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Puslapio savininkas gauna Asmens duomenis dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas lankosi Puslapyje ir (ar) naudojasi Puslapio Paslaugomis.
2.5.
Naudodamasis Puslapiu ir (ar) Puslapio Paslaugomis Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika ir Puslapio Taisyklėmis, taip pat su tuo, kad Puslapio savininkas asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka bei Puslapio Taisyklėmis, kuriose yra nustatyti Asmens duomenų rinkimo tikslai ir būdai bei jos saugojimo sąlygos. Jei Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesutinka su šia Privatumo politika ir (ar) Puslapio Taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis jokiomis Puslapio Paslaugomis.
2.6.
Be šios Privatumo politikos, Puslapyje vykdomą Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti tiesiogiai taikomi teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymai bei Puslapio savininko asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
3.1.
Rinkdamas, tvarkydamas ir saugodamas Asmens duomenis bei kitą su Puslapio Lankytoju, Registruotu lankytoju ar Paslaugų teikėju susijusią informaciją, Puslapio savininkas vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1.
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.1.2.
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3.1.3.
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.1.3.1.
Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas duoda sutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, arba kai galima daryti išvadą, kad Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas sutiko, jog jų Asmens duomenys būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant Puslapyje ir (ar) gauti Puslapio naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis);
3.1.3.2.
sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas esate viena iš šalių;
3.1.3.3.
Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Puslapio savininkas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Puslapio Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenys, jei pastarųjų interesai nėra svarbesni.
3.1.4.
Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
3.1.5.
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
3.1.6.
Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
3.1.7.
Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.2.
Informacija, kurią Puslapio savininkas renka apie Puslapio Lankytoją, Registruotą lankytoją ir (ar) Paslaugų teikėją, priklauso nuo Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo užsakomų ar Lankytojo naudojamų Puslapio paslaugų ir to, kokią informaciją Lankytojas, Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pateikia Puslapio savininkui, kai naudojasi Puslapio Paslaugomis ir (ar) registruojasi Puslapyje.
3.3.
Puslapio savininkas renka Puslapio Lankytojų, Registruotų lankytojų ar Paslaugų teikėjų duomenis ir informaciją tais atvejais, kai:
3.3.1.1.
yra atliekama registracija Puslapyje, siekiant naudotis tik Registruotiems lankytojams ar Paslaugų teikėjams prieinamomis Paslaugomis. Priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo, atlikdamas registraciją Puslapyje Lankytojas, jeigu nėra nurodyta kitaip, pateikia šiuos duomenis: vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, lytį ir slaptažodį – registracijos tipu pasirinkus „Klientas“; vardą, elektroninio pašto adresą, adresą ir slaptažodį – registracijos tipu pasirinkus „Grožio specialistas“ ir (ar) „Grožio salonas“.
3.3.1.2.
yra atliekama registracija Puslapio naujienlaiškio prenumeratai. Atlikdamas minėtą registraciją, Puslapio Lankytojas ir (ar) Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikia savo elektroninio pašto adresą.
3.3.1.3.
yra kreipiamasi į Puslapio savininką, prašant suteikti informaciją ir (ar) pateikiant prašymus, siekiant įgyvendinti šios Privatumo politikos 7.2. – 7.6. punktuose numatytas teises. Puslapio savininkas gali rinkti ir saugoti visą minėtą korespondenciją bei tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
3.3.1.4.
yra talpinami duomenys ir informacija į Puslapyje sukurtą Asmeninį puslapį.
3.3.2.
Apie Lankytoją, Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją yra generuojami duomenys, naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
3.4.
Puslapio savininkas renka Asmens duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:
3.4.1.
pagrindinė informacija, t. y., vardas, lytis, adresas, kontaktiniai duomenys; duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugos ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
3.4.2.
duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir Puslapio Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenimis – sujungimo pradžios data, laiku, trukme, interneto vartotojo sujungimo metu naudotu IP adresu, serverio žurnalo failais ir kt.;
3.4.3.
kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenimis, kurie surinkti naudojant interneto naršykles, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. Media Access Control, MAC), kompiuterio tipo, ekrano skiriamosios gebos, operacinės sistemos ir pan.; taip pat duomenys, surinkti naudojant slapukus, pikselių žymas (angl. Pixel Tags), tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete.
3.4.4.
kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Puslapio Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš pastarųjų prašoma tokio sutikimo.
3.5.
Duomenys ir informacija, kurią Puslapio savininkas renka Puslapio Lankytojui lankantis Puslapyje, naudojantis Paslaugomis ir (ar) Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui atliekant registraciją, skirstoma į asmeninę ir anoniminę:
3.5.1.
Asmeninė informacija yra laikoma informacija, numatyta šios Privatumo politikos 3.4.1. punkte, taip pat kiti duomenys, kurie identifikuoja konkretų Puslapio Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją ir kurie yra gaunami šios Privatumo politikos 3.3.1. punkte numatytais atvejais;
3.5.2.
Anonimine informacija yra laikoma informacija ir duomenys, kurie negali būti pritaikyti individualiam Puslapio Lankytojui, taip pat nesudaro sąlygų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę, t. y. duomenys, numatyti šios Privatumo politikos 3.4.2. ir 3.4.3. punktuose, išskyrus, jei galiojantys teisės aktai numato kitaip, kurie yra gaunami šios Privatumo politikos 3.3.2. punkte numatytu atveju.
3.6.
Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas suteikia teisę Puslapio savininkui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo Asmens duomenis, taip pat visą informaciją, kurią Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikia ir (ar) Puslapio savininkas gauna šios Privatumo politikos 3.3.1. ir 3.3.2. punktuose numatytais atvejais, tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose Puslapio dokumentuose.
3.7.
Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri pateikta Puslapio savininkui, tampa prieinama Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis. Ji yra kaupiama ir saugoma tik Puslapio savininko ir minėta informacija gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog Puslapio savininkas turi teisę minėtą informaciją perduoti už Lietuvos Respublikos ribų, taip pat jog Puslapio savininkas gali savo nuožiūra pasirinktą informaciją apie Lankytoją, Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją derinti su trečiaisiais asmenimis tiek, kiek tai neprieštarauja šiai Privatumo politikai, Puslapio Taisyklėms ir Puslapio savininko asmens duomenų tvarkymo taisyklėms bei taikomiems teisės aktams.
3.8.
Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, kad Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui panaikinti visą ar dalį jo Asmens duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Puslapio Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų.
3.9.
Puslapio savininkas surinktus Lankytojo Asmens duomenis saugo ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, tačiau visais atvejais ne ilgiau, nei 3 metus nuo jų pateikimo ar termino, kurį numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Suėjus minėtiems terminams, Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.
3.10.
Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo Asmens duomenys saugomi tol, kol jie tampa nebereikalingi teikiant Puslapio paslaugas šiems asmenims dėl Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų tiekėjo paskyros ištrynimo arba raštiško Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo prašymo Puslapio savininkui dėl jo paskyros ištrynimo.
3.11.
3.Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Puslapio savininkas turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; jeigu Puslapio savininkas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Lankytoju, Registruotu lankytoju ar Paslaugų teikėju; jeigu Puslapio savininkas yra pastebėjęs atitinkamo Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo padarytus šios Privatumo politikos ir (ar) Puslapio Taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
4.1.
Puslapio savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją, Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją šiais tikslais:
4.1.1.
Efektyvaus Puslapyje siūlomų Paslaugų teikimo;
4.1.2.
Puslapio Paslaugų tobulinimo ir vystymo, siekiant pateikti konkrečiam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui aktualiausią Puslapio turinį ir Paslaugas;
4.1.3.
Tikslinės reklamos teikimo ir tobulinimo, siekiant pateikti Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui priimtiną ir (ar) jo pageidaujamą reklamą;
4.1.4.
Statistinės analizės, siekiant išsiaiškinti Puslapio Lankytojų, Registruotų lankytojų ar Paslaugų teikėjų poreikius, susijusius su tam tikromis Puslapio funkcijomis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus;
4.1.5.
Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant pateikti geresnius Paslaugų pasiūlymus ir (ar) informuoti apie naujas Paslaugas ar esamų pasikeitimus;
4.1.6.
Puslapio administravimo ir galimų Puslapio veiklos sutrikimų diagnozavimo tikslais.
5. SLAPUKŲ, TINKLO INDIKATORIŲ IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PLĖTINIŲ NAUDOJIMAS
5.1.
Siekdamas pagerinti Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo patirtį lankantis Puslapyje, Puslapio savininkas naudoja slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant Puslapyje ir yra saugomos Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Puslapio savininkas taip pat naudoja tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) – mažus grafinius dokumentus, kuriuos Puslapio savininkas gali talpinti Puslapyje ir (ar) elektroniniuose laiškuose, kuriuos siunčia Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui ar naujienlaiškį užsiprenumeravusiam Lankytojui. Puslapio savininko naudojamų slapukų ir tinklo indikatorių surinkta informacija leidžia užtikrinti patogaus naršymo Puslapyje galimybes, taip pat Lankytojui patrauklių Paslaugų pasiūlymų pateikimą bei sudaro sąlygas analizuoti Puslapio Lankytojų elgesį ir jo tendencijas, o taip pat tobulinti Puslapio Paslaugas.
5.2.
Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas gali pasirinkti, ar pageidauja priimti Puslapio slapukus. Jeigu Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesutinka, kad į jų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, toks Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.
5.3.
Informaciją, surinktą naudojant slapukus, Puslapio savininkas naudoja šiais tikslais:
5.3.1.
Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti sklandžią Puslapio veiklą ir efektyvų Paslaugų teikimą bei, esant pageidavimui, išsaugoti lankomumo ar įvestų duomenų istoriją.
5.3.2.
Paslaugų plėtrai, siekiant gerinti Puslapio ir Paslaugų teikimo veikimą bei pateikti kiekvieno Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo interesus atitinkantį Puslapio turinį.
5.3.3.
Naudojimo analizei, siekiant rinkti statistinius duomenis apie Puslapyje apsilankiusių Lankytojų skaičių ir naudojimąsi Paslaugomis ir jų pagrindu koreguoti Puslapio turinį bei paslaugas, taip pat įvertinti reklamos efektyvumą.
5.3.4.
Tiksliniam rinkodaros orientavimui, siekiant pateikti tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
5.4.
Puslapio savininkas informuoja, kad Puslapyje yra naudojami žemiau pateikiamoje lentelėje nurodomi slapukai:
DUOMENYS APIE PUSLAPYJE KAUPIAMUS SLAPUKUS
.
Slapuko pavadinimasSlapuko pobūdisDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
cookiePolicyAcceptSlapukasGDPRKai lankytojas patvirtina privatumo politikąSesijaŠie duomenys naudojami patikrinti ar vartotojas sutiko su privatumo politika ar ne
likedSpecialistsSlapukasPamėgtų specialistų įsiminimasKai lankytojas paspaudžia širdelę ant specialistoSesijaŠie duomenys naudojami atsiminti, kuriuos specialistus pamėgo lankytojas
jwtAuthentikacijaVartotojo valdymasKai vartotojas suveda telefono numerį ir sms pranešimu gautą patvirtinimo kodą.SesijaŠie duomenys naudojami atsiminti ir identifikuoti prisijungusį vartotoją sistemoje
_gaSlapukasAnalitikaKai vartotojas atidaro puslapį2 metaiGoogle analitika naudojama norint suprasti vartotojų elgseną ir puslapio tobulinimo tikslais
_hjIncludedInSampleSlapukasGreitaveikaKai vartotojas atidaro puslapįSesijaŠis sausainis yra susijęs su analitikos funkcionalumu ir paslaugomis iš kompanijos Hot Jar (Maltoje įsikūrus kompanija). Jis itentifikuoja unikalų lankytoją vienos naršymo sesijos metu.
_hjidSlapukasGreitaveikaKai vartotojas atidaro puslapįPo 1 metųHotjar sausainis. Šis sausainis išsaugomas pirmą kartą atidarius puslapį, toliau naudojamas identifikuoti tą patį vartotoją kito puslapio vizito metu.
ajs_anonymous_idSlapukasFunkcionalumasKai vartotojas atidaro puslapįPo 1 metųŠis sausainis yra naudojamas analitikai ir padėti suskaičiuoti kiek vartotojų atidarė tam tikrą puslapį ir identifikuoti ar atidarė pirmą kartą ar pakartotinai.
5.5.
Puslapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (angl. Plugins). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms Puslapyje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika.
6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
6.1.1.
jei yra Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo prašymas ir (ar) sutikimas;
6.1.2.
teikiant Puslapyje siūlomas Paslaugas – Partneriams, kurie Registruotiems lankytojams teikia įvairias paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, naujienlaiškių siuntimo, mokėjimų atlikimo (mokėjimų paslaugą Puslapio savininkui suteikia Cardinity) ir kitas paslaugas, arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenis Puslapio savininko pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, t. y. serverio paslaugų teikėjams, Puslapio administratoriams, pašto siuntas pristatančioms bendrovėms;
6.1.3.
siekiant kokybiškai suteikti Puslapyje siūlomas paslaugas ir užtikrinti sklandų bei efektyvų Paslaugų teikėjo darbą, Registruoto lankytojo, pageidaujančio priimti Paslaugų teikėjo paslaugas, Asmens duomenys yra perduodami Paslaugų teikėjui;
6.1.4.
siekiant užtikrinti kokybišką Lankytojui ir Registruotam lankytojui teikiamą Puslapio paslaugą, Puslapyje skelbiami Paslaugų teikėjo Asmens duomenys yra perduodami Registruotam lankytojui ir Lankytojui;
6.1.5.
teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
6.1.6.
jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
6.2.
Perduodamas Asmens duomenis šios Privatumo politikos 6.1.2. punkte nurodytu atveju, Puslapio savininkas iš Partnerių ir įgaliotų trečiųjų asmenų reikalauja, kad Puslapio lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenys būtų apdorojami tik išimtinai pagal Puslapio savininko duotus nurodymus ir remiantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
7. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PANAIKINIMAS IR TVARKYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS
7.1.
Puslapio savininkas siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad Asmens duomenys ir kita informacija apie Puslapio Lankytojus ir (ar) Registruotus lankytojus ar Paslaugų teikėjus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Tuo tikslu, Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka bei būdu privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo Asmens duomenis, jiems pasikeitus. Visais atvejais Puslapio savininkas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs.
7.2.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir šios Privatumo politikos 7.7. punkte nustatyta tvarka atšaukti savo leidimą Puslapio savininkui rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis, taip pat reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo Asmeninį puslapį ir registraciją Puslapyje. Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Gavęs pranešimą dėl minėto sutikimo atšaukimo, Puslapio savininkas nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Puslapio savininkas turi ištrinti ir (ar) sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
7.3.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, tvarkomais Puslapio savininko. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Puslapio savininkas surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais šie Asmens duomenys yra tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi iš anksto kreiptis į Puslapio savininką šios Privatumo politikos 7.7. punkte nustatyta tvarka.
7.4.
Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nustato, kad tokie Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę kreiptis į Puslapio savininką šios Privatumo politikos 7.7. punkte nurodyta tvarka, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
7.5.
Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nustato, kad tokie Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai, Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę kreiptis į Puslapio savininką šios Privatumo politikos 7.7. punkte nurodyta tvarka, prašydamas sunaikinti Asmens duomenis ar sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
7.6.
Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nustato, kad tokie Asmens duomenys yra tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Puslapio savininkas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę nesutikti dėl tokio Asmens duomenų tvarkymo, pareikšdamas Puslapio savininkui savo nesutikimą šios Privatumo politikos 7.7. punkte nurodyta tvarka.
7.7.
Siekdamas įgyvendinti šios Privatumo politikos 7.2. – 7.6. punktuose nurodytas teises, Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi kreiptis į Puslapio savininką elektroninio pašto adresu labas@watalook.lt, pateikdamas atitinkamą prašymą ar pareiškimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.8.
Puslapio savininkas Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo Asmens duomenis taiso ir (ar) naikina arba sustabdo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik pagal Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
8.1.
Puslapio savininkas įsipareigoja stengtis užtikrinti, jog Puslapio Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo pateikiami Asmens duomenys Puslapyje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Puslapio savininkas objektyviai negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo perduodamos informacijos, įskaitant ir Asmens duomenis, saugumo.
8.2.
Siekdamas įgyvendinti ir užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Puslapio savininkas įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines Asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant:
8.2.1.
administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);
8.2.2.
techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Puslapio savininko patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
8.2.3.
komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).
8.3.
Puslapio savininkas užtikrina, jog deda visas pastangas, kad Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Puslapio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterių tinklus. Puslapio savininkas taip pat naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Puslapio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenis.
8.4.
Nepaisant nurodytų Puslapio savininko įsipareigojimų dėti visas įmanomas pastangas apsaugoti renkamus ir tvarkomus Asmens duomenis, Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka, jog pats asmeniškai užtikrina savo Asmens duomenų slaptumą ir kitų su šių duomenų saugumu susijusių pareigų, numatytų Puslapio Taisyklėse, tinkamą laikymąsi, o taip pat patvirtina, kad:
8.4.1.
Visais atvejais Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pats asmeniškai atsako už žalą, kilusią jam ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jokiais atvejais už šiuo pagrindu kilusią žalą nėra atsakingas Puslapio savininkas.
8.4.2.
Įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų, reikalingų prisijungti prie pagal pasirinktą Registracijos tipą susikurto Asmeninio puslapio ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą ir pats asmeniškai atsako už tinkamą šių duomenų slaptumo užtikrinimą, taip pat įsipareigoja Asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Asmens duomenimis Paslaugoms gauti.
8.4.3.
Atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant jo Asmens duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui.
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.
Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
9.2.
Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Puslapio Lankytojai, Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresais, pateiktais registracijos Puslapyje metu.
9.3.
Tuo atveju, jeigu Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, toks Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistos Privatumo politikos. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu šios Privatumo politikos 7.7. punkte nurodytu elektroniniu pašto adresu su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeista Privatumo politika yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.
9.4.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios Privatumo politikos 7.7. punkte nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia Privatumo politika, suteikimo.
9.5.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.